Tag Archives: ประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทางใช้ประกอบในการขอวีซ่าได้อย่างไร?

การประกันการเดินทางเป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ และผลของอุบัติเหตุนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บต้องได้รับการรักษา พยาบาล หรือสูญเสียอวัยวะ มือ เท้า และสายตา หรือเสียชีวิต แต่ทั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาระหว่างการ เดินทางที่กำหนดไว้เท่านั้น เช่น คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 – วันที่ 14 มกราคม 2552 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางไป – กลับ กรุงเทพ-อเมริกา เป็นต้น ประกันการเดินทางเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับท่านที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งควรจะต้องทำประกันการเดินทางด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ในยามฉุกเฉินในขณะที่เราอยู่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ การเจ็บไข้ได้ป่วย กระเป๋าเดินทางสูญหาย การล่าช้าของเที่ยวบิน รวมถึงการใช้เพื่อขอวีซ่าเซ็งเก้ง ของกลุ่มประเทศในยุโรป ซึ่งจะกล่าวในที่นี้ ในการขอวีซ่าสำหรับ ผู้ที่เดินทางไปประเทศยุโรปในกลุ่มประเทศเชงเก้น อันได้แก่ อิตาลี เยอรมัน … Continue reading

Posted in ประกันภัย | Tagged | Comments Off on ประกันการเดินทางใช้ประกอบในการขอวีซ่าได้อย่างไร?